הצג סל קניות
תורת חיים   |   התוועדויות   |   כינוס השלוחים   |   חגים   |   שונות   |   ארץ ישראל   |   ילדים
דיסק 70 (תוכניות 277-280)
 
תוכנית 279 (שבוע פרשת וארא):
 
כדרך וכמנהג יהודים‚ הרי מסיימים גם כן בבקשה‚ ובוודאי תקבלו זה בסבר פנים יפות‚ בקשתי לכל אחד ואחת: בהמשך להמאורעות שקרו לאחרונה באוגנדה ובאיסטנבול‚ ולפני זה ולאחרי זה‚ על-ידי מחבלים – שזוהי הוראה להגביר עניני בטחון כפשוטם‚ בגשמיות;
וזה קשור גם כן על-ידי הגברת עניני בטחון רוחניים‚ שלכל לראשונה‚ זהו ענין מצות מזוזה – בקשתי שידייק כל אחד ואחת מכם‚ כשתחזרו לארץ הקודש‚ לבדוק המזוזות שתהיינה כשרות‚ וקבועים על-פי המבואר‚ שתהיה המצוה מתקיימת כדרוש.
הורד שיחה
וייחשב לי לכבוד גדול באם תקבלו ממני מתנה, על-ידי באי-כוחי בארץ הקודש: באם תהיינה פה הכתובות של כל אחד ואחת, אזי, כשתחזרו ארצה, יבקרו אתכם באי-כוחי שם עם מזוזות, ויסייעו לבדיקת המזוזות ולקביעת המזוזות.
ואז בודאי יקוים הכתוב בנוגע למזוזה, שזהו מעורר ומגלה אשר הקב"ה הוא שומר על כל אחד ואחת מבני ישראל ובנות ישראל בכל מקום שהם נמצאים, ובלשון הכתוב – בלשון דוד מלך ישראל – "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם".
רצוני, כפי שהתחלתי על-דבר מנהג ישראל – לסיים גם כן במנהג ישראל, אשר המנהג הוא, כשנפגשים, להושיט יד ליד.
ובזה מדגישים גם כן החילוק בין "הידיים ידי עשו" לידי בני ישראל – אשר "ידי עשו" הרי זה קשור במלחמות ובחבלנות ובהיזק וכיוצא-בזה, מה-שאין-כן כשבני ישראל נפגשים, הרי הם מושיטים יד אחד ליד רעהו, להראות על-ידי זה שהם מתאחדים יחד.
וכפי הרמז, שתורתנו ניתנה על-ידי עשרת הדברות, שהיו כתובים חמש על לוח אחד וחמש על הלוח השני, וכשמתאחדים יד עם יד – הרי זה חמש אצבעות עם חמש אצבעות, וביחד זה מרמז ומזכיר גם כן על עשרת הדברות, על עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, ועל השגחתו של הקב"ה על כל אחד ואחת, בכל מקום שהוא נמצא.
ולכן קודם צאתי וסיומי, אתכבד לסיים גם כן באמירת "עליכם שלום", ושתהיה נסיעתכם לארץ-הקודש בשעה טובה ומוצלחת, בזמן שהוקבע, ותהיה גם כן, במלוא המובן, ובלשון המקובל – "עליה" לארץ ישראל, עליה בכל המובנים, בנוגע להסתדרות בענינים הפרטיים ולהסתדרות בענינים הכלליים.
ועד לתכלית הברכה – אשר יקיים ה' יעודו, ויתן שלום בארץ, ושלום בכל העולם כולו, ויתקיים היעוד "ושכבתם ואין מחריד", "ואולך אתכם קוממיות", ובקרוב ממש נזכה, כל אחד ואחת ממנו, בתוך כלל ישראל, לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
ולהתראות בקרוב ממש, ביחד עם משיח צדקנו, כולנו יחד, עם כל בני ישראל הפזורים ומפורדים בין העמים, אשר "קהל גדול יעלו הנה", לארץ הקודש, בקרוב ובשמחה, ותהיה לה' המלוכה, מתוך שלום ומנוחה, ו"שמחת עולם על ראשם".
אתכבד גם כן ליתן לכל אחד ואחת במטבע מדינה זו – שקל לצדקה, ותודתי נתונה מראש אם כל אחד ואחת יתן זה לצדקה בבואו ובעלייתו חזרה לארץ הקודש. ויתברך כל אחד ואחת מכם בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם יחד.
וכפי שאמרתי מראש, בסיסמא של כל עם ישראל הנצחי: הגברת הרוחניות על הגשמיות, והגברת ה"צורה" על ה"חומר", והגברת הנשמה על הגוף.
ויהיה זה הנצחון האמיתי של תורת ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם כולו, על-ידי זה שכל עמי הארץ ידעו, אשר צדקו בני ישראל במאבקם עד עתה על קיומם ויחודם והיותם "עם מפוזר ומפורד", אבל ביחד עם זה – "עם אחד", החי על-פי תורתנו, תורה אחת, הנתונה מה' אלקים אמת, ה' אחד.
בברכה ובתודה רבה על הכבוד הגדול שנתכבדתי על-ידי הביקור שלכם. ויהי רצון שרבות פעמים תצליחו להביא שמחה ואור ויהדות בכל מקום שתבקרו, הן בחוץ-לארץ, ולאחרי זה – גם כן בארץ הקודש.
 
 
 
 
תורה: המצוינים בישראל. חלק שני: חיבוק נצחי; כ"ג מנחם-אב תשל"ו
ארכיון אהלי צדיקים
 
רגעים של נצח: מראות מתפילת מנחה בביתו של הרבי; כ' טבת תשמ"ט
ארכיון אהלי צדיקים
 
עין בעין: "צבא הגנה ליהודים"‚ עם האלוף יוסי בן-חנן‚ סיון תשמ"ט‚ ועם הרב הצבאי הרב חיים סגל‚ כ"ד אלול תשמ"ט
ארכיון אהלי צדיקים
 
מפגשים: "הרמטכ"ל האמיתי"‚ עם האלוף יוסי בן-חנן; 1986
ארכיון אהלי צדיקים
 
 

zoloft weed

zoloft weed and alcohol

prednisolon kur

prednisolon 25 mg online
ת.ד. 2020 כפר חב"ד ישראל. מיקוד 60840 טלפון: 03-9608017/8 פקס: 03-9608017 אימייל: sales@jem.co.il
All rights reserved to: www.jem.co.il ©
עיצוב ובניה שטיבל.קום